Makijaż

Przy­ję­cie, wesele, bal czy impreza rodzinna? A może stud­niówka? Nie­za­leż­nie od oka­zji na pewno chcia­ła­byś wyglą­dać pięk­nie i zachwy­ca­jąco. Kosme­tyczki w SalonBeyonce.pl poma­gają w osią­gnię­ciu tego celu. Maki­jaż dobie­rają do typu urody, stroju oraz pre­fe­ren­cji i życzeń naszych klien­tek.

Makijaż dzienny

Powi­nien być sub­telny, natu­ralny, pod­kre­śla­jący walory kobie­cej urody: oczy, usta, pro­mie­ni­stą cerę. Ponadto powi­nien być deli­katny, trans­pa­rentny, oszczędny i zara­zem dys­kretny. W kolo­ry­styce sto­su­jemy barwy matowe lub deli­kat­nie poły­sku­jące. Maki­jaż oczu wyko­nu­jemy w natu­ral­nym kolo­rze tęczówki i oprawy oka, nato­miast usta są sto­no­wane w natu­ral­nym kolorze.

Makijaż wieczorowy

Zada­niem makijażu wieczorowego jest eks­po­no­wa­nie rysów twa­rzy. Cha­rak­te­ry­zuje się poły­skli­wo­ścią oraz żywymi kolo­rami. Może być bogaty w deko­ra­cje lub oszczędny. Barwy są pełne, nasy­cone, bro­ka­towe lub poły­skliwe, nato­miast zesta­wie­nie kolo­rów jest kon­tra­stowe, dopa­so­wane do stroju i biżu­te­rii. Przy takim maki­jażu wyko­nu­jemy pełną korektę z gra­ficzną oprawą oka za pomocą moc­nych kolo­rów. W maki­jażu ust istotne jest per­fek­cyjne wyko­na­nie. Do maki­jażu wie­czo­ro­wego zaliczmy m.in. maki­jaż stud­niów­kowy, syl­we­strowy (tutaj możemy pozwo­lić sobie na maki­jaż bar­dziej eks­tra­wa­gancki, bogaty w bro­katy), jaki i kar­na­wa­łowy, w któ­rym możemy wyko­rzy­stać body­pa­in­ting z ele­men­tami maki­jażu biżuteryjnego.

Makijaż ślubny

Jest połą­cze­niem maki­jażu dzien­nego, wie­czo­ro­wego i foto­gra­ficz­nego. Cechy cha­rak­te­ry­styczne dla tego typu maki­jażu to deli­kat­ność, świe­żość, trwa­łość, lek­kość. Jego zada­niem jest wzmoc­nie­nie i pod­kre­śle­nie rysów twa­rzy. W kolo­ry­styce sto­su­jemy barwy neu­tralne, paste­lowe, lekko poły­sku­jące, odpo­wied­nio dobrane do typu urody i sukni. Maki­jaż oczu musi być pre­cy­zyjny, nie­agre­sywny, pod­kre­śla­jący ich kształt i barwę.