Pielęgnacja stóp

Piękne stopy? Nie tylko latem! Warto o nie dbać przez cały rok, sta­ra­jąc się zro­bić wszystko, by ich piękno, ich powab i wdzięk, mógł ocza­ro­wy­wać każ­dego, nie tylko w sło­neczne dni na plaży, ale rów­nież i w zimowe wie­czory z uko­cha­nym lub miło spę­dzone dni na base­nie. Na życze­nie klientki robimy róż­no­rodne wzorki, kolo­rowe, świe­cące krysz­tałki, czy też wta­piane bry­lan­ciki. Nie ma nic ład­niej­szego niż zadbane i gład­kie stopy. W ciągu całego życia stopy poko­nują setki tysięcy kilo­me­trów, więc zasłu­gują na tro­skę i codzienną pie­lę­gna­cję. Tryb życia, codzienny pośpiech, nie­pra­wi­dłowa pozy­cja ciała przy pracy, nie­do­sta­tek sportu, wresz­cie nie­wy­godne obu­wie dopro­wa­dzają w końcu do tego, że stopy się bun­tują. Doskwiera poce­nie się nóg, pękają pięty, wra­stają paznok­cie i poja­wiają się odci­ski. Zwłasz­cza latem ule­gają one nasi­le­niu. Stopy dla każ­dej kobiety, są bar­dzo ważną czę­ścią ciała. Więk­szość z Pań stara się robić wszystko, by wyglą­dały i pre­zen­to­wały się zawsze, jedy­nie w swoim rodzaju. O stopy trzeba dbać w każ­dym wieku, gdyż one wła­śnie speł­niają wiele zadań m.in. „noszą nas” przez całe życie” i utrzy­mują cię­żar całego naszego ciała. Aby były zawsze piękne i zdrowe jeste­śmy im winni poświę­cić odro­binę wię­cej czasu. Naj­lep­szym spo­so­bem, żeby mieć zadbane i zdrowe stopy to regu­larne wizyty u pedi­kiu­rzystki. Ofe­ro­wana przez nas pie­lę­gna­cja stóp doty­czy zabie­gów na pęka­jące pięty, odci­ski i modzele, wra­sta­jące paznok­cie, oraz pedi­cure. Świad­czymy wszystko na naj­wyż­szym pozio­mie, gwa­ran­tu­jąc klien­tom pełen profesjonalizm.

To zabieg pole­cany nie tylko oso­bom, które mają pro­blemy ze sto­pami, ale rów­nież dla tych, któ­rzy cenią sobie wygodę i dobry wygląd swo­jego ciała. Wyko­nu­jemy pedi­cure posłu­gu­jąc się nowo­cze­sną fre­zarką, która spra­wią, że zabieg jest dokładny i przy­jemny. Następ­nie opra­co­wu­jemy paznok­cie– nada­jemy im wła­ściwy kształt, pole­ru­jemy oraz umie­jęt­nie wyci­namy skórki. Na tak przy­go­to­wane stopy nakła­damy krem a paznok­cie malujemy.

Pro­fe­sjo­nalna pie­lę­gna­cja stóp, sta­nowi pod­stawę. Ofe­ru­jemy zakła­da­nie paznokci metodą żelową lub akry­lową, w zależ­no­ści od upodo­bań klientki i jej pre­fe­ren­cji. Decy­du­jąc się na takie paznok­cie, każda stopa będzie wyglą­dała pięk­nie i jedy­nie w swoim rodzaju. Decy­du­jąc się na zakła­da­nie sztucz­nych paznokci na stopy, postę­pu­jemy w taki sam spo­sób, jak w przy­padku, tra­dy­cyj­nych paznokci na dło­niach. Przy­go­to­wu­jemy płytkę paznok­cia, dobie­ramy odpo­wied­nią dłu­gość i kształt nowego paznok­cia akry­lo­wego lub żelo­wego, a następ­nie przy­stę­pu­jemy do jego pokry­cia i przyozdobienia.

Pedi­cure pie­lę­gna­cyjny, polega na dopro­wa­dze­niu paznokci u stóp, do per­fek­cyj­nego wyglądu a więc opi­ło­wa­niu i skró­ce­nie paznok­cia do odpo­wied­niej dłu­go­ści. Świad­czymy naj­lep­szy z moż­li­wych, pedi­cure pie­lę­gna­cyjny i SPA, po któ­rym każde, nawet naj­bar­dziej zmę­czone stopy, nabiorą wigoru, siły i ener­gii, na koleje tygo­dnie cięż­kiej pracy. Decy­du­jąc się na zabieg SPA umoż­li­wiamy naszych sto­pom kąpiel w spe­cjal­nych kosme­ty­kach, zmięk­cza­ją­cych, rege­ne­ru­ją­cych i nada­ją­cych pięk­nego wyglądu. Tylko z nami pedi­cure pie­lę­gna­cyjny i SPA wyko­nany przez osoby, posia­da­jące wie­dzę, doświad­cze­nie i potrzebne do tego kom­pe­ten­cje. Posia­damy spe­cjalną wannę Pedi­cure SPA firmy YUKI, z fote­lem masu­ją­cym do zasto­so­wań pro­fe­sjo­nal­nych — masaż rol­kowy, powietrzny, wibracyjny.

Suchość i szorst­kość stóp jest jed­nym z naszych naj­częst­szych pro­ble­mów. Aby temu zapo­biec na skó­rze stóp wyko­nu­jemy peeling, następ­nie wma­so­wu­jemy spe­cjalny, rege­ne­ru­jący pre­pa­rat i zanu­rzamy stopy w cie­płej para­fi­nie. Tak przy­go­to­wane stopy, otu­lone w ocie­pla­jące “buciki”, rege­ne­rują się i wzmac­niają w ciągu 30 minut. Regu­larne nakła­da­nie para­finy w znacz­nym stop­niu popra­wia kon­dy­cję skóry stóp poprzez wzrost poziomu nawil­że­nia i odżywienia.