Stylizacja fryzur

Roz­ma­itość tren­dów w sty­li­za­cji wło­sów pozwala na wybór takiej fry­zury w któ­rej będziesz czuła się dobrze. Pod­czas Two­jej wizyty w Salo­nie wła­ści­wie dobie­rzemy modną i odpo­wied­nią do kształtu Two­jej twa­rzy fry­zurę, która pozy­tyw­nie wpły­nie na Twoje dobre samo­po­czu­cie. Zada­niem dobrego sty­li­sty fry­zur jest odpo­wied­nie ostrzy­że­nie i wymo­de­lo­wa­nie wło­sów w taki spo­sób, aby osią­gnąć efekt ocze­ki­wany przez klienta, dla­tego też nasi fry­zje­rzy pro­fe­sjo­nal­nie zajmą się ukła­da­niem Two­jej fry­zury zgod­nie z Twoim życzeniem.

Obok strzy­że­nia i ukła­da­nia wło­sów, zaj­mu­jemy się także wszel­kiego rodzaju kolo­ry­za­cją. W Salo­nie prze­pro­wa­dzamy zabiegi takie jak far­bo­wa­nie czy roz­ja­śnia­nie, wyko­nu­jemy rów­nież pasemka, baley­age, melange, a także ombre i sombre

Na spe­cjalne oka­zje pro­po­nu­jemy Pań­stwu upię­cia i fry­zury oko­licz­no­ściowe. Nasi fry­zje­rzy spro­stają nawet naj­bar­dziej wymyśl­nym fry­zu­rom wie­czo­ro­wym, wyko­nają rów­nież upię­cia i fry­zury ślubne. W każ­dym przy­padku mogą Pań­stwo liczyć na pro­fe­sjo­nalną poradę i odpo­wiedni dobór fry­zury okolicznościowej.