Pielęgnacja dłoni


Piękne dło­nie i paznok­cie, są wizy­tówką każ­dej kobiety i jed­nym z naj­bar­dziej widocz­nych atry­bu­tów urody. Ich wygląd dostar­cza infor­ma­cji o naszej oso­bo­wo­ści i stylu życia. Skóra rąk cha­rak­te­ry­zuje się szcze­gólną deli­kat­no­ścią, ponie­waż nie posiada tkanki tłusz­czo­wej. Przez to sta­rzeją się szyb­ciej i w bar­dziej widoczny spo­sób niż pozo­stałe czę­ści ciała. Ponadto mając codzienny kon­takt z czyn­ni­kami zewnętrz­nymi takimi jak woda, środki czy­sto­ści czy zmiana tem­pe­ra­tury, dło­nie stają się nad­mier­nie wysu­szone i szorst­kie w dotyku. Piękne i zadbane dło­nie oraz zdrowe paznok­cie są marze­niem każ­dej z nas. Ich wygląd możemy popra­wić przez zdrowy tryb życia, odpo­wied­nio zbi­lan­so­wana dietą, pre­pa­raty wita­mi­nowe jak rów­nież prze­róż­nymi zabie­gami pie­lę­gna­cyj­nymi. Pra­wi­dłowo wyko­nany mani­cure, nada naszym dło­niom smu­kło­ści i ele­ganc­kiego wyglądu.

Pro­po­no­wane przez nas zabiegi

 • nawilżą,
 • odży­wią,
 • zli­kwi­dują prze­bar­wie­nia,
 • wygła­dzą skórę dłoni,
 • zre­ge­ne­rują, nara­żoną na uszko­dze­nia płytkę paznok­cia

W naszym salonie wykonujemy:

Koniec z odpry­ski­wa­niem, smu­gami i dłu­gim cza­sem wysy­cha­nia lakieru! Shel­lac nakła­dany jest jak lakier, wytrzy­mały jak żel, a usuwa się go w zale­d­wie kilka minut. Mani­cure hybry­dowy to połą­cze­nie naj­lep­szych wła­ści­wo­ści lakie­rów do paznokci, a zara­zem naj­lep­szych cech żelu. Jest ela­styczny i cienki jak lakier.

Mani­cure jest zabie­giem pod­czas któ­rego piłu­jemy paznok­cie dobie­ra­jąc odpo­wiedni ich kształt i dłu­gość.

Polega na usu­nię­ciu skó­rek za pomocą spe­cjal­nych żelu lub płynu, odsu­nię­ciu ich przy pomocy patyczka z drzewa san­da­ło­wego, bez wyci­na­nia ich cąż­kami i uży­wa­nia innych narzę­dzi meta­lo­wych.

Odżywka IBX System NOWOŚĆ

Poznajcie NOWY, REWOLUCYJNY produkt marki Famous Names: IBX System

Czym jest IBX System?
To pierwszy tego rodzaju produkt na świecie. Chroniona patentem formuła opracowana została tak, aby chronić paznokcie OD ŚRODKA!
IBX to pierwszy tego rodzaju zabieg. Penetruje płytkę i przenika do jej wnętrza, zamiast zostawać na jej powierzchni, jak w przypadku tradycyjnych zabiegów czy odżywek do paznokci. IBX wzmacnia paznokcie od środka, sprawiając jednocześnie, że rosną one mocne i zdrowe, a płytka uzyskuje piękny naturalny kolor i zdrowy połysk.

IBX SYSTEM: – IBX to intensywny zabieg naprawczy, przeznaczony w szczególności do odbudowy paznokci osłabionych i zniszczonych. IBX redukuje również bruzdy i uszkodzenia, a także tzw. “białe plamki”. Wzmacnia naturalne paznokcie, pozwalając im rosnąć.

Jak działa IBX System?

IBX System działa w dwojaki sposób:
1. CHRONI TWOJE PAZNOKCIE  – działa, jak tarcza ochronna pod każdą stylizacją żelową / akrylową  /hybrydową
2. WZMACNIA TWOJE PAZNOKCIE – działa, jak system wzmacniający i odbudowujący naturalne paznokcie.

Dla kogo przeznaczony jest zabieg?
System IBX został stworzony z myślą o tym, aby chronić naturalne paznokcie i wzmacniać je od środka.
Jeżeli Twoje paznokcie:

 • są zniszczone od długotrwałego noszenia stylizacji żelowej / tipsów
 • są słabe i cienkie jak papier
 • rozdwajają się i łuszczą
 • mają białe plamki
 • mają bruzdy
 • mają jakiekolwiek uszkodzenia
 • są ciągle krótkie i nie możesz ich zapuścić, bo są kruche i ciągle się łamią

Jeżeli dotyczy Cię którykolwiek z tych problemów – zabieg IBX jest dla Ciebie!

Jaki efekt przynosi IBX System?

ibx
*Zdjęcia są własnością Vera Professional

IBX System może być stosowany w salonie jako zabieg dodatkowy przed każdą stylizacją – chroni wówczas płytkę pod każdą stylizacją. Dzięki temu nasze paznokcie po zdjęciu stylizacji będą mocne i będą zdrowo rosły.

Zabieg IBX System może być również osobną usługą w salonie, przeznaczoną do odbudowy zniszczonych paznokci lub wzmocnienia słabych, aby rosły długie, zdrowe i mocne.

P.Shine to metoda, która wzmac­nia nasze natu­ralne paznok­cie nada­jąc im połysk różo­wej perły.

11012420_957438334318712_3201704140963114773_nŻel: ma kon­sy­sten­cję miodu bądź lakieru, który nakłada się, na wcze­śniej odpo­wied­nio przy­go­to­waną płytkę paznok­cia. Żel twardnieje pod wpły­wem świa­tła UV już w ciągu kilku pierw­szych sekund naświe­tla­nia, a po 2–3 minu­tach osiąga finalną twar­dość. Żel nie jest tak sil­nie spo­jony z płytką paznok­cia jak akryl. Paznok­cie prze­dłu­żane żelem wyglą­dają bar­dziej natu­ral­nie, ele­gancko i sub­tel­nie.

Akryl to pro­szek, który w połą­cze­niu z pły­nem akry­lo­wym nakłada się na wcze­śniej przy­go­to­waną płytkę paznok­cia. Pod wpły­wem kon­taktu z powie­trzem utwar­dza się samo­czyn­nie w ciągu kilku minut. Pełne utwar­dze­nie następuje po ok. 48 godzi­nach. Akryl pozwala zakryć wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści i defor­ma­cje płytki, co sprawi, że będzie ona wyglą­dała natu­ral­nie i zdrowo. Dzięki tej meto­dzie obgry­ziona płytka ma szanse odro­snąć do zdro­wej dłu­go­ści. Pla­stycz­ność tego two­rzywa, daje nam rów­nież moż­li­wo­ści two­rze­niu trój­wy­mia­ro­wych zdo­bień.