Pielęgnacja dłoni

Piękne dło­nie i paznok­cie, są wizy­tówką każ­dej kobiety i jed­nym z naj­bar­dziej widocz­nych atry­bu­tów urody. Ich wygląd dostar­cza infor­ma­cji o naszej oso­bo­wo­ści i stylu życia. Skóra rąk cha­rak­te­ry­zuje się szcze­gólną deli­kat­no­ścią, ponie­waż nie posiada tkanki tłusz­czo­wej. Przez to sta­rzeją się szyb­ciej i w bar­dziej widoczny spo­sób niż pozo­stałe czę­ści ciała. Ponadto mając codzienny kon­takt z czyn­ni­kami zewnętrz­nymi takimi jak woda, środki czy­sto­ści czy zmiana tem­pe­ra­tury, dło­nie stają się nad­mier­nie wysu­szone i szorst­kie w dotyku. Piękne i zadbane dło­nie oraz zdrowe paznok­cie są marze­niem każ­dej z nas. Ich wygląd możemy popra­wić przez zdrowy tryb życia, odpo­wied­nio zbi­lan­so­wana dietą, pre­pa­raty wita­mi­nowe jak rów­nież prze­róż­nymi zabie­gami pie­lę­gna­cyj­nymi. Pra­wi­dłowo wyko­nany mani­cure, nada naszym dło­niom smu­kło­ści i ele­ganc­kiego wyglądu.

Pro­po­no­wane przez nas zabiegi

  • nawilżą,
  • odży­wią,
  • zli­kwi­dują prze­bar­wie­nia,
  • wygła­dzą skórę dłoni,
  • zre­ge­ne­rują, nara­żoną na uszko­dze­nia płytkę paznok­cia

W naszym salonie wykonujemy:

Mani­cure jest zabie­giem pod­czas któ­rego piłu­jemy paznok­cie dobie­ra­jąc odpo­wiedni ich kształt i dłu­gość.

Polega na usu­nię­ciu skó­rek za pomocą spe­cjal­nych żelu lub płynu, odsu­nię­ciu ich przy pomocy patyczka z drzewa san­da­ło­wego, bez wyci­na­nia ich cąż­kami i uży­wa­nia innych narzę­dzi meta­lo­wych.

P.Shine to metoda, która wzmac­nia nasze natu­ralne paznok­cie nada­jąc im połysk różo­wej perły.

Koniec z odpry­ski­wa­niem, smu­gami i dłu­gim cza­sem wysy­cha­nia lakieru! Shel­lac nakła­dany jest jak lakier, wytrzy­mały jak żel, a usuwa się go w zale­d­wie kilka minut. Mani­cure hybry­dowy to połą­cze­nie naj­lep­szych wła­ści­wo­ści lakie­rów do paznokci, a zara­zem naj­lep­szych cech żelu. Jest ela­styczny i cienki jak lakier.

Akryl to pro­szek, który w połą­cze­niu z pły­nem akry­lo­wym nakłada się na wcze­śniej przy­go­to­waną płytkę paznok­cia. Pod wpły­wem kon­taktu z powie­trzem utwar­dza się samo­czyn­nie w ciągu kilku minut. Pełne utwar­dze­nie następuje po ok. 48 godzi­nach. Akryl pozwala zakryć wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści i defor­ma­cje płytki, co sprawi, że będzie ona wyglą­dała natu­ral­nie i zdrowo. Dzięki tej meto­dzie obgry­ziona płytka ma szanse odro­snąć do zdro­wej dłu­go­ści. Pla­stycz­ność tego two­rzywa, daje nam rów­nież moż­li­wo­ści two­rze­niu trój­wy­mia­ro­wych zdo­bień.

11012420_957438334318712_3201704140963114773_nŻel: ma kon­sy­sten­cję miodu bądź lakieru, który nakłada się, na wcze­śniej odpo­wied­nio przy­go­to­waną płytkę paznok­cia. Żel twardnieje pod wpły­wem świa­tła UV już w ciągu kilku pierw­szych sekund naświe­tla­nia, a po 2–3 minu­tach osiąga finalną twar­dość. Żel nie jest tak sil­nie spo­jony z płytką paznok­cia jak akryl. Paznok­cie prze­dłu­żane żelem wyglą­dają bar­dziej natu­ral­nie, ele­gancko i sub­tel­nie.