Opalanie natryskowe

Piękna i zdrowa opalenizna

Opa­la­nie natry­skowe to zabieg opa­la­jąco — pie­lę­gnu­jacy. Pro­dukty na któ­rych pra­cu­jemy to pre­pa­raty oparte na bazie natu­ral­nych skład­ni­ków. Uni­kalna kom­bi­na­cja mine­ral­nych środ­ków brą­zu­ją­cych oraz kosme­tycz­nego czyn­nika opa­la­ją­cego DHA wpływa na natu­ralny efekt opa­le­ni­zny. Zabiegi są bez­pieczne dla każ­dego, a przede wszyst­kim dla kobiet w ciąży, aler­gi­ków, osób po ope­ra­cjach, z bli­znami czy bie­lac­twem. Są alter­na­tywnym roz­wią­za­niem dla osób z bar­dzo jasną kar­na­cją, które nie powinny korzy­stać z sola­rium. Nie trzeba już nara­żać się na szko­dliwe dzia­ła­nie pro­mieni UV — teraz skóra może być zdrowa i wyglą­dać jak po sło­necz­nych waka­cjach. Ciało opa­lane natry­skowo ma świeży, natu­ralny wygląd, ponadto w zdrowy spo­sób w 20 minut uzy­sku­jemy piękną opaleniznę.

sunfx-300x239Pra­cu­jemy na pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­cie firmy SunFX. Pre­pa­raty tej firmy nie zawie­rają alko­holu, sztucz­nych kon­ser­wan­tów, per-fum, olej­ków oraz innych nie­bez­piecz­nych związ­ków che­micz­nych. Opa­la­nie natry­skowe to ide­alny spo­sób na piękną opaleni-znę przed impre­zami i uro­czy­sto­ściami dla osób uczu­lo­nych na pro­mie­nie UV, a także dla spor­tow­ców i tan­ce­rzy. Opa­la­nie natry­skowe nie powo­duje żad­nych smug, prze­bar­wień ani poma­rań­czo­wego koloru skóry, a także przy­krego zapa­chu jaki towa­rzy­szy sto­so­wa­niu samoopalaczy.

opalanie21Zabieg wyko­ny­wany jest na sto­jąco, w spe­cjal­nej kabi­nie SunFX za pomocą urzą­dze­nia roz­py­la­ją­cego pre­pa­rat opa­la­jący. Odcień opa­le­ni­zny dobie­rany jest indy­wi­du­al­nie do kar­na­cji klienta i jego pre­fe­ren­cji. Samo nakła­da­nie kosme­tyku trwa ok. 10 min. Wcze­śniej, w celu uzy­ska­nia naj­lep­szego efektu zabiegu, zale­cane jest wyko­na­nie peelingu całego ciała. Po nało­że­niu płynu opa­la­ją­cego, kosme­tyczka suszy całe ciało, do cał­ko­wi­tego wchło­nię­cia się pre­pa­ratu. Efekt to piękna, sło­neczna opaleni-zna, pełna natu­ral­nego koloru i blasku.Preparat nie powo­duje żad­nych skut­ków ubocz­nych i jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny. Skład­nik DHA uży­wany w pły­nach SunFX sto-sowanych do zabiegu posiada cer­ty­fi­kat Eco­cert. Znak Eco­cert jest jed­nym z głów­nych zna­ków potwier­dza­ją­cych czy­stość eko-logiczną, cie­szy się repu­ta­cją zarówno wśród kon­su­men­tów jak i pro­du­cen­tów towa­rów naturalnych.

Przy­go­to­wa­nie do zabiegu

  • PEELING — dzień przed zabiegiem należy wykonać dokładny peeling całego ciała (można go wykonać samemu w domu lub przyjść do salonu)
  • kąpiel w domu przed przyj­ściem do salonu, w celu usu­nię­cia kosme­ty­ków, bal­sa­mów i kre­mów, które mogą sta­no­wić barierę dla apli­ko­wa­nego pre­pa­ratu oraz powo­do­wać brak efektu opa­le­nia czy też wystą­pie­nie prze­bar­wień
  • zaleca się przyj­ście na zabieg w ciem­nych, luź­nych ubra­niach
  • ewen­tu­alne depi­la­cje pro­simy wyko­nać 24 godziny przed zabiegiem

Po zabiegu:

  • Uni­kaj kon­taktu z wodą i wysiłku fizycz­nego przy­naj­mniej przez 8 godzin, ponie­waż kolor opa­le­ni­zny utrwala się jesz-cze przez 6–8 godzin po zabiegu.
  • Po 8 godzi­nach weź prysz­nic nie uży­wa­jąc szorst­kich gąbek, myjek (nie wyko­nuj peelingu). Należy zmyć całe ciało usu-wając resztki pre­pa­ratu kolo­ry­zu­ją­cego. Mimo tego, że może się wyda­wać, że duża jego część została usu­nięta, nie martw się — będziesz mieć piękną opa­le­ni­znę trwa­jącą 7–12 dni, w zależ­no­ści od typu kar­na­cji, stop­nia przy­go­to­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji skóry po zabiegu.
  • Nawil­żaj skórę 2 razy dzien­nie (naj­le­piej bal­sa­mami i kre­mami lekko brązującymi).

Sto­so­wa­nie gorą­cych kąpieli i pły­wa­nie w base­nie z chlo­ro­waną wodą może skró­cić okres trwa­nia opalenizny.