O nas

Salon Beyonce to miejsce …
… gdzie z pasją tworzymy harmonię ciała i duszy.

Znaj­du­jemy się w cen­trum Lublina. Nasz salon został stwo­rzony spe­cjal­nie dla osób które pra­gną pie­lę­gna­cji urody oraz marzą o odro­bi­nie czasu dla sie­bie. Nowo­cze­sne i ele­ganc­kie wnę­trze, aro­ma­tyczna kawa lub her­bata oraz miła obsługa pozwolą każ­demu poczuć się wyjąt­kowo i nie­po­wta­rzal­nie. Tutaj pomo­żemy Ci zadbać o Twój wygląd i dobre samo­po­czu­cie. Sta­ramy się, aby usługi przez nas ofe­ro­wane, w pełni zaspo­ka­jały indy­wi­du­alne potrzeby każ­dego, kto nas odwie­dzi.

Salon Beyonce.pl to miej­sce które wpro­wa­dza w nie­po­wta­rzalny nastrój wyci­sze­nia i relaksu. Pozwól zabrać się w świat, w któ­rym w pro­fe­sjo­nalny spo­sób zadbamy o rege­ne­ra­cję oraz pie­lę­gna­cję twa­rzy i ciała, sty­li­za­cję Two­ich dłoni oraz stóp, przy­wró­cimy blask Two­jej zmę­czo­nej skó­rze oraz zadbamy o Twoje włosy i wspa­niałą fry­zurę.

Dla Naszych Klien­tów, pro­po­nu­jemy cały sze­reg zabie­gów kosme­tycz­nych i fry­zjer­skich prze­pro­wa­dza­nych w miłej, odprę­ża­ją­cej atmos­fe­rze. Pra­cu­jemy na nowo­cze­snym sprzę­cie kosme­tycz­nym i fry­zjer­skim oraz reno­mo­wa­nych markach . Pro­fe­sjo­nalne wypo­sa­że­nie pozwala nam świad­czyć usługi na naj­wyż­szym pozio­mie a wykwa­li­fi­ko­wany per­so­nel kosme­tyczny sprawi, że w kom­for­to­wych warun­kach będą mogli Pań­stwo poczuć się wyjąt­kowo. Nasi pra­cow­nicy regu­lar­nie uczest­ni­czą w tar­gach, szko­le­niach i wykła­dach doszka­la­ją­cych, co powo­duje, że nasza oferta cią­gle się poszerza.