Bony podarunkowe

Pra­gniesz poda­ro­wać komuś wyjąt­kowy prezent?

Szu­kasz nie­ba­nal­nego pomy­słu na poda­ru­nek dla uko­cha­nej osoby, przy­ja­ciela czy part­nera biz­ne­so­wego? Kup bon upo­min­kowy i zrób pre­zent dro­giej Ci oso­bie! Spe­cjal­nie na takie wyjąt­kowe oka­zje przy­go­to­wa­li­śmy ele­ganc­kie bony upo­min­kowe Salonu Beyonce.pl Dając taki bon, ofia­ro­wu­jesz relaks i odpo­czy­nek, piękny wygląd i świetne samopoczucie.

Bon upo­min­kowy to świetny pre­zent na wiele okazji:

  • uro­dziny
  • imie­niny
  • Dzień Mamy
  • Dzień Kobiet
  • gwiazdkę
  • Miko­łaja
  • oraz na inne okazje

Dora­dzamy i poma­gamy w dobo­rze ide­al­nego zabiegu, tak aby obda­ro­wana osoba była w pełni zado­wo­lona z poda­runku. Z NAMI masz pew­ność, że ten wyjąt­kowy pre­zent od Cie­bie na długo pozo­sta­nie w pamięci obdarowanego.

Naszym klien­tom pro­po­nu­jemy dwa rodzaje bonów

Bony War­to­ściowe

Świet­nym pomy­słem na pre­zent jest bon war­to­ściowy na okre­śloną kwotę. O war­to­ści bonu pozwa­lamy decy­do­wać naszym klien­tom – nie wyzna­czamy gór­nych i dol­nych gra­nic kwo­to­wych. W przy­padku nie wyko­rzy­sta­nia peł­nej kwoty z bonu, nie jest moż­liwy zwrot gotówki, dla­tego osoba reali­zu­jąca bon może wybrać dodat­kowe zabiegi tak, aby łączna war­tość wszyst­kich zabie­gów odpo­wia­dała war­to­ści bonu. Jeśli klient zde­cy­duje się na zabieg prze­wyż­sza­jący war­tość bonu, musi dopła­cić różnicę.

Bony na wybrany zabieg

Możesz rów­nież nabyć bon na każdą ofe­ro­waną przez Salon usługę lub stwo­rzyć indy­wi­du­alny zestaw kilku zabie­gów. Pomo­żemy Ci w jego dobo­rze. Bony na zabiegi pro­po­nu­jemy klien­tom, któ­rzy znają pre­fe­ren­cje i potrzeby osób obda­ro­wy­wa­nych. Ist­nieje moż­li­wość wymiany zabiegu na inny niż wyku­piony po usta­le­niu tego w Salonie.

Bon możesz ode­brać oso­bi­ście w Salo­nie lub zamó­wić go przez Inter­net lub tele­fon, a my wyślemy go pocztą pod wska­zany adres. Bon upo­min­kowy ważny jest 6 mie­sięcy od daty zakupu.